Beýleki döwlet edaralaryň Internet sahypalary
  

Türkmenistanyň Daşary Ykdysady
     Döwlet Bank


  

Türkmenistanyň "Türkmenbaşy" Döwlet
     Täjirçilik Banky


  

Türkmenistanyň "Türkmenistan" Döwlet
     Täjirçilik Banky


  

Türkmenistanyň "Daýhanbank" Döwlet
     Täjirçilik Banky


 
Durmuş-Ykdysady Ösüşiň 2008-2012 Ýyllar Üçin Konsepsiýasy

"Beýik Galkynyşy Başdan Geçirýän Günlerimizde Biziň Baş Maksadymyz Watanymyza, Halkymyza Hyzmat Etmekden Ybaratdyr."

Konseptiýa     Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň sebitleriniň gyradeň durmuş-ykdysady ösüşini gazanmaklyga aýratyn üns berýär. Bu ugurda, häzirki wagtda ýokary depginler bilen amala aşyrylýan "Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasy" uly ähmiýete eýedir.
        
© Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligi