Beýleki döwlet edaralaryň Internet sahypalary
  

Türkmenistanyň Daşary Ykdysady
     Döwlet Bank


  

Türkmenistanyň "Türkmenbaşy" Döwlet
     Täjirçilik Banky


  

Türkmenistanyň "Türkmenistan" Döwlet
     Täjirçilik Banky


  

Türkmenistanyň "Daýhanbank" Döwlet
     Täjirçilik Banky


Ilaty çörek we çörek önümleri bilen üpjün etmek boýunça 2008-2012-nji ýyllarda azyk kärhanalarynyň gurluşygynyň maksatnamasy

"BELENT MAKSATLARA DIŇE ÇUŇŇUR MANYLY IŞLER, ADALATA, HAK IŞLERE DAÝANMAK,kitap ZÄHMETSÖÝERLIK BILEN ÝETIP BOLAR."

     Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň sebitleriniň gyradeň durmuş-ykdysady ösüşini gazanmaklyga aýratyn üns berýär. Bu ugurda, häzirki wagtda ýokarydepginler bilen amala aşyrylýan "Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasy" uly ähmiýete eýedir.

   

Ýaşlaryň 2008-2012-nji ýyllar üçin hünär üpjünçiliginiň maksatnamasy

"BIZIŇ DÖWRÜMIZ ÝURDUMYZY HAS BAÝATMAGYŇ WE ONUŇ ABRAÝ-MERTEBESINI HAS-DA BELENDE GÖTERMEGIŇ ZAMANASYDYR."

yaşlar

     Türkmenistanyň ýaşlarynyň 2008-2012-nji ýyllar üçin hünär üpjünçiliginiň maksatnamasy Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 23-nji iýunynda geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyrygyna laýyklykda işlenip düzüldi.

    
© Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligi